Adatvédelem

  1. A Megrendelő a személyes adatainak kezeléséhez a regisztrációval, illetve - Megrendelés leadása esetén - az ÁSZF elfogadásával a jelen Adatvédelmi információkban foglalt feltételekkel automatikusan és kifejezetten hozzájárul. A Megrendelő hozzájárul továbbá, hogy neki a Szolgáltató a 7. pontban részletezettek szerint hírlevelet küldjön és ezzel kapcsolatosan a személyes adatait kezelje.

  2. A Weboldalon a természetes személynek minősülő Megrendelő személyes adatai tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek.

  3. A Szolgáltató a személyes adatok kezelését a Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette.

  4. A Szolgáltató kizárólag a Megrendelő olyan adatait kezeli, amelyek a Szolgáltatás céljának megvalósításához elengedhetetlenek és alkalmasak. A Szolgáltató vállalja, hogy ezeket az adatokat csak a Szolgáltatás megvalósításához szükséges mértékben és időtartamra kezeli.

  5. A Szolgáltató az adott Megrendelésben megadott, a Megrendelés tárgyára vonatkozó adatokon túl csak a Megrendelő nevét (cégnevét), e-mail címét, telefonszámát, illetve postai címét (székhely címét és/vagy telephelyét, fióktelepét), és esetlegesen szurkolói kártya számát kezeli; ezek az adatok elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a megrendelést teljesítő Szállító a Megrendelő elérje és adott esetben a kapcsolatot személyesen fel tudja venni vele. A Szolgáltató kizárólag a Díj megfizetése érdekében és céljára jogosult felhasználni a Megrendelő bankszámla-adatait, és ezen adatokat bizalmasan kezeli.

  6.A regisztráció, valamint a Weboldal megtekintése során rögzítésre kerül a Megrendelő számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő időpontja, illetve egyes esetekben - a Megrendelő számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatokat a Szolgáltató csak statisztikai célra jogosult felhasználni, azokat a Szolgáltató csak akkor teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, ha azt jogszabályi kötelezővé teszi, vagy ha a Megrendelő előzetesen, írásban (e-mail útján) hozzájárul.

  7. A regisztrációval a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató számára hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön, és a Megrendelőt a Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse a saját vagy üzleti partnerei ajánlatával. A hírlevélről a Megrendelő bármikor leiratkozhat. Ugyanakkor a Megrendelő előzetes, kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatait - akár egyénileg, akár adatbázis részeként - harmadik személy részére reklám-adatbázis létrehozása céljából továbbítsa.

  8. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő adatainak - így különösen a magánszemélyek személyes adatainak, illetve a jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek üzleti titkainak - védelmét biztosítja.

  9. A Szolgáltató gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat a belső eljárási szabályokat, amelyek az általa kezelt adatok és titkok védelméhez szükségesek.

  10. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő adatai a Megrendelőnek felróható bármely okból jutottak harmadik személy tudomására.

  11. A természetes személynek minősülő Megrendelő kérésére a Szolgáltató - a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül - tájékoztatást ad a Megrendelő általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  12. A regisztráció részeként, illetve a Megrendelésben megadott adatokat a Megrendelő bármikor módosíthatja, regisztrációját és azok adatait helyesbítheti, zárolhatja vagy törölheti.

  13. Ha a Megrendelő bármely adata a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat a Szolgáltatónak hitelt érdemlő módon tudomására jut, az adatot a Szolgáltató jogosult helyesbíteni. Ugyanakkor a Szolgáltatónak nem feladata a megadott adatok valóságtartalmának, pontosságának ellenőrzése.

  14. A Szolgáltató jogosult (és a személyes adatok esetében köteles) törölni az adatokat, különösen akkor, ha a kezelésük jogellenes; ha az érintett az adatok törlését kéri; az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; illetve ha az adatok törlését a bíróság vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott hatóság (továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

  15. A Szolgáltató köteles az adatok helyesbítéséről, a zárolásáról, a megjelöléséről és a törléséről tájékoztatni az érintett természetes személynek minősülő Megrendelőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, kivéve, ha ez a természetes személynek minősülő Megrendelő érdekeit nem sérti.

  16. A Megrendelő az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásaival fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések kivizsgálása, és megszüntetése érdekében.

  17. A Megrendelő jogosult a Szolgáltatónál tiltakozni a személyes adatának kezelése ellen különösen akkor, ha a személyes adat felhasználása vagy esetleges továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik: illetve ha személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben. A Szolgáltató a tiltakozást a vonatkozó kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni, annak megalapozottságáról dönteni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a Megrendelő a döntéssel nem ért egyet, vagy a Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, természetes személynek minősülő Megrendelő a döntés közlésétől, illetve a döntése nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

  18. A Megrendelő a jogainak előző pontban leírtak szerint történő megsértése esetén a Szolgáltató és - egy esetleges adatátadás esetén - az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

  19. A 17. illetve 18. pontban meghatározott esetekben a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a területileg illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - a Szolgáltató székhelye, illetve az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  20. Bárki bejelentheti a Hatóságnak, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

  21. A Szolgáltató jelen Adatvédelmi információban vállalt kötelezettségei nem terjednek ki a nem a Szolgáltató által végzett adatkezelésre, így különösen a hirdetők esetleges adatkezelésére, a hirdetésekben megjelenő, a hirdetők által megjelölt adatokra, illetve a hirdetésekben szereplő linkek által érintett egyéb weboldalak tartalmára.

  22. A Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató a regisztráció során megadott adatait továbbítsa a GLS Hungary Kft. (a továbbiakban "GLS" vagy "Szállító") részére tekintettel arra, hogy a megrendelt termékek kiszállítását a GLS végzi. A Szolgáltató vállalja, hogy a kizárólag a kiszállításhoz nélkülözhetetlen adatokat továbbítja a GLS részére.

  23. A Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozással hozzájárul, hogy e-mail címét és nevét a Szolgáltató az adatkezelés céljának megfelelően, a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kezelheti.

  Cookie szabályzat

   A Fradi Webshop a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

  A Cookie-k a következő módokon javítják a szolgáltatás minőségét:

  Felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet és jelszót. Így amikor bejelentkezett az oldalra, azt nem kell megismételnie a további böngészés során.

  Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást.

  Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat.