Adatkezelési tájékoztatók

Adatkezelési tájékoztató

Az FTC Kereskedelmi Kft. (továbbiakban:Kft./Szolgáltató/adatkezelő) a személyes adatok
védelmére nagyfokú figyelmet fordít, így jelen Adatvédelmi tájékoztató részletezi ezen adatok
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
A jelen Adatvédelmi tájékoztatót a Kft. a https://shop.fradi.hu/ weboldallal kapcsolatban
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Info tv.), továbbá
 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól,
 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet rendelkezéseinek
megfelelően alkotta meg.
Adatkezelő adatai
Név: FTC Kereskedelmi Kft. (Szolgáltató)
Székhely: 1091 Budapest Üllői út 129.
Cégjegyzékszám: 01-09-185023
Telefon: +361-910-0237
E-mail: fradishop@fradi.hu
weboldal: https://shop.fradi.hu
Adatkezelés képviselői: Takács András ügyvezető
I. Honlap Látogatói
Az érintettek a honlapon a honlap használatával összefüggésben az adatkezelő részére, a
honlapra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk
útján, továbbá a regisztráció során, illetve web-shopban történt vásárlás esetén van
lehetőségük információkat, adatokat megadni magukról.
A Kft. kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket az érintettek
ahttps://shop.fradi.hu weboldalon történő regisztráció, illetve a rendelés során önkéntesen, az
adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak a Kft.
rendelkezésére, és amelyeknek a Kft. által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja
előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta.
Amennyiben az érintett a honlapra nem regisztrál, vagy nem használja az elérhető
szolgáltatásokat (vásárlás), úgy az adatkezelő semmilyen, az érintettre vonatkozó személyes
adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján az érintett személy szerint
beazonosítható lenne. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása,
kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani az
érintett számára (regisztráció, vásárlás). Amikor honlapunkat az érintett használja,
szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk. Ilyen adat lehet az érintett
internet-szolgáltatójának neve, a honlap neve, ahonnan a mi oldalunkra jutott, a honlapok,
amelyeket a mi oldalunkról meglátogat, és az érintett IP-címe. Ezek az adatok esetleg az
érintett azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra.
Időről időre statisztikai céllal felhasználjuk az adatokat, de minden egyes felhasználó
névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. Ha ezen adatait a Kft.-n belül
mások rendelkezésére bocsátjuk, akkor technikai és szervezeti eszközökkel biztosítjuk a
megfelelő adatvédelmi előírások betartását. A honlapra látogatással az érintett hozzájárul
ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen részben írt adatokat, információkat rögzítsen, amely adatok
egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, az érintett ezen
adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

2

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy adatkezelő a honlapot megfelelően
működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a honlapon látogatási adatok nyomon
követése, és a honlap használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.
Adatkezelés célja: honlap látogatása során az adatkezelő (Szolgáltató) a szolgáltatások
működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása
érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.
Szerverüzemeltető:
AionNEXT Kft.
Székhely: 1047 Budapest, Váci út 19.
Adatkezeléssel kapcsolatos tevékenység: szerverüzemeltetés
II. Regisztráció
Személyes adatokat a honlapon történő regisztráció, illetve vásárlás során gyűjtünk. Az
adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Kft. weboldalán regisztrálnak, tudomásul veszik és
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kft., mint adatkezelő a megadott személyes
adataikat a szolgáltatásokkal összefüggésben, visszavonásig az adatkezelés célja szerint
kezeljék. Az érintett személyes adatai a Kft.-nél, mint adatkezelőnél maradnak, és kizárólag
olyan adatfeldolgozókhoz vagy szerverekhez jutnak el, akik a nevünkben járnak el, és
felelnek velünk szemben. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél számára az
érintett kifejezett írásos hozzájárulása nélkül semmilyen formában, kivéve, ha erre az érintett
engedélyt adott, vagy ezt jogszabály kötelezően előírja.
Kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, felhasználói jelszó, az érintett
hírlevélre való igénye
opcionálisan megadható adatok: szurkolói kártyaszám, szurkolói kedvezménykártya azonosító
Adatkezelés célja: érintettek nyilvántartása és a velük való kapcsolattartás, megrendelések,
számviteli kötelezettségek teljesítése, vásárlás dokumentálása.
Adatkezelés jogalapja: érintettt önkéntes hozzájárulása, Eker. tv. 13/A. –a. Számv. tv. 169.§
(2) bek., Grt. 6. § (5) bek.
Adatkezelés időtartam: A Kft. az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatait
határozatlan ideig, az érintett által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen
adatvédelmi nyilatkozatban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi. Amennyiben
regisztrációját törölni kívánja az érintett, azt megteheti a fradishop@fradi.hu e-mail címre
küldött elektronikus levélben, vagy a Fradi Shop, 1091 Budapest Üllői út 129. címre postán
elküldött levélben.

III. Regisztrált érintettek/felhasználók rendeléseivel kapcsolatos adatkezelés:
Az érintett (megrendelő) hozzájárul, hogy az adatkezelő (Szolgáltató) a vásárlás során
megadott adatait továbbítsa a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag Logisztikai
Kft. (a továbbiakban "GLS") részére tekintettel arra, hogy a megrendelt termékek kiszállítását
a GLS végzi. Az adatkezelő (Szolgáltató) vállalja, hogy kizárólag a kiszállításhoz
nélkülözhetetlen adatokat továbbítja GLS részére.
Adatkezelés célja: rendelés teljesítése, rendelések nyilvántartása, megrendelt termékek
kiszállítása, számla kiállítása

3

Kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím vagy szállítási
cím
A vásárlás során további adatok, melyet rögzít a Kft.:
1. Rendelés leadásának időpontja
2. Szállítási mód (házhozszállítás, személyes átvétel)
3. Fizetési mód (bankkártyás fizetés, készpénz)
4. 16. életévét betöltötte-e
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. a) pontja (érintetti hozzájárulás) és b) pontja (szerződés
tejesítéséhez szükséges).
Adatkezelés időtartama: a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél
megszűnéséig.
IV. Nem regisztrált vásárlók rendeléseivel kapcsolatos adatkezelés:
A honlapon történő vásárláshoz nem szükséges feltétel a regisztráció, így a látogatók
regisztráció nélkül is tudnak terméket rendelni/ vásárolni.
Az érintett (megrendelő) hozzájárul, hogy az adatkezelő (Szolgáltató) a vásárlás során
megadott adatait továbbítsa a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag Logisztikai
Kft. (a továbbiakban "GLS") részére tekintettel arra, hogy a megrendelt termékek kiszállítását
a GLS végzi. Az adatkezelő (Szolgáltató) vállalja, hogy kizárólag a kiszállításhoz
nélkülözhetetlen adatokat továbbítja GLS részére.
Adatkezelés célja: rendelés teljesítése, megrendelt termékek kiszállítása, számla kiállítása
Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnevét, e-mail cím, telefonszám, lakóhelyét,
tartózkodási helyét, és amennyiben a lakcím, vagy tartózkodási hely eltér a szállítási címtől,
akkor a szállítási címét
A vásárlás során további adatok, melyet rögzít a Kft.:
1. Rendelés leadásának időpontja
2. Szállítási mód (házhozszállítás, személyes átvétel)
3. Fizetési mód (bankkártyás fizetés, készpénz)
4. 16. életévét betöltötte-e
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. a) pontja (érintetti hozzájárulás) és b) pontja (szerződés
tejesítéséhez szükséges).
Adatkezelés időtartama: a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél
megszűnéséig.
V. Megrendelt termékek kifizetése:
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás tranzakció adatait a Global Payments Europe
s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV.
em. 415., Cégjegyzékszám: 01-17-000804) kezeli. Az adatkezelő ez esetben nem fér hozzá
semmilyen adatokhoz.
Az érintettnek lehetősége van személyesen is, készpénzben kifizetni a megrendelt terméket.
Adattovábbítás:
 bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció
összege, dátuma, időpontja a Global Payments Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe
(1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em. 415., Cégjegyzékszám:
01-17-000804) felé,

4

 termékek kiszállítása esetén a megrendelő neve, megadott szállítási címe és
telefonszáma, valamint a rendelés értéke a GLS General Logistics Systems Hungary
Csomag Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., Cégjegyzékszám: 13-
09-111755) felé.
Adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk. a, pontja (érintetti hozzájárulás) és b, pontja
(szerződés tejesítéséhez szükséges).
VI. Hírlevél
A hírlevélre feliratkozott érintettek számára a Kft. ingyenes tájékoztatást, hirdetést küldhet
–elsősorban e-mail útján- újdonságairól rendszeres időközönként a Felhasználó e-mail címére.
A hírlevél szolgáltatásról való leiratkozást a Kft. biztosítja.
A Kft. a vásárlók, megrendelők, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi az általuk
megadott elérhetőségeken, a https://shop.fradi.hu/ oldalon.
A marketing célból történő adatgyűjtés a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotásnak
minősül. Az érintettek/felhasználók által önkéntesen és kifejezetten megadott adatok, illetve
vásárlási adatok alapján profilalkotás történik, mely információk alapján képes a Kft. a
fogyasztók részére célzott tartalmakat küldeni.
Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek
megjelenítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének f) pontja, továbbá az adatkezelő jogos érdek: a weboldal biztonságos
működése, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, e-mail cím, név, fel- és leiratkozás, számítógép IP
címe.
Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről való
leiratkozásig).
VII. Adatfeldolgozó igénybevétele
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem
hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet,
feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Az Kft. a megrendelt
termékekkel kapcsolatosan adatfeldolgozót vesz igénybe.
VIII. Adatbiztonság
Az Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és
európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos
adatkezeléshez szükségesek. Adatkezelő kijelenti, hogy a megrendelő adatainak - így
különösen a magánszemélyek személyes adatainak, illetve jogi személyek vagy jogi
személyiség nélküli szervezetek üzleti titkainak – védelmét biztosítja. A Kft. nem vállal
felelősséget azért, ha a megrendelő adatai a megrendelőnek felróható bármely okból jutottak
harmadik személy tudomására.
16. életévet be nem töltött érintették
16 év alatti személytől származó adatokat csak szülő vagy a törvényes képviselő előzetes,
hozzájárulással gyűjtünk és dolgozunk fel. A törvényes képviselőnek joga van kérésre
megtekinteni a gyermek által biztosított információkat, és/vagy elrendelni azok törlését.

5

Jogszabály értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos
jóváhagyása nem szükséges.

IX. Érintettek (megrendelők) jogai:
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Kft. – bármely oknál fogva –
kezeli, a Kft. adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
 tájékoztatáshoz való jog
A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a Kft.-hez eljuttatott
kérelmével gyakorolhatja. A természetes személynek minősülő megrendelő kérésére a
adatkezelő (Szolgáltató) - a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb a kérés kézhezvételétől
számított 30 napon belül - tájékoztatást ad a Megrendelő általa kezelt adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a személyes adatok
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (lásd. fentebb). Az
adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsájtja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő
adminisztratív költségéken alapuló díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumba kerülnek rendelkezésre
bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 helyesbítéshez való jog
Amennyiben a Kft. pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának
valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti a Kft.-t, hogy a pontatlanul kezelt
személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot
haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján.
 elfeledtetéshez való jog
A személyes adatok jogosultja jogosult a Kft. - től kérni személyes adatainak törlését a Kft.
valamennyi nyilvántartásából. A Kft. e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a
törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll:

a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés
alapját képezte;
b) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát
visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Kft. jogellenesen kezelte;
d) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Társaság köteles a személyes adatok
törlésére.

 adatkezelés korlátozásához való jog
A személyes adatok jogosultja jogosult kérni a Kft. -t, hogy személyes adataira vonatkozó
adatkezelést korlátozza amennyiben:

a.) a személyes adatok jogosultja vitatja a Kft. által gyűjtött és tárolt
személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára
vonatkozó időtartamra; vagy
b.) a Kft. által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja
a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy
c.) az adatkezelés célja megszűnt, és a Kft.-nek nincs szüksége a gyűjtött és
tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye
előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további
(korlátozott) adatkezelést; vagy

6

d.) a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog
jogszerűségének kivizsgálásának idejére.
e.)
 adathordozhatósághoz való jog
Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a Kft. a személyes adat jogosultjának
hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti a Kft. -t ,
hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Kft. elektronikus formátumban – a
GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.
 tiltakozáshoz való jog
A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak Kft. általi adatkezelése ellen,
amennyiben a Kft. az adatkezelést a Kft. vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése
érdekében hajtja végre. A megrendelő jogosult az adatkezelőnél (Szolgáltatónál) tiltakozni a
személyes adatának kezelése ellen különösen akkor, ha a személyes adat felhasználása, vagy
esetleges továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljára történik, illetve ha a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az
adatkezelőre (Szolgáltatóra) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő
(Szolgáltató), adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, továbbá törvényben meghatározott egyéb
esetben. Az adatkezelő (Szolgáltató) a tiltakozást a vonatkozó kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni, annak
megalapozottságáról dönteni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a
Megrendelő a döntéssel nem ért egyet, vagy az adatkezelő (Szolgáltató) a fenti határidőt
elmulasztja, természetes személynek minősülő megrendelő a döntés közlésétől, illetve a
döntése nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

Amennyiben az adatkezeléssel további kérdése van, vagy problémája merül fel, kérjük írjon
e-mailt a fradishop@fradi.hu e-mail címre.

FTC Kereskedelmi Kft.
Budapest, 2018. május 25.

 

Cookie szabályzat

 A Fradi Webshop a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A Cookie-k a következő módokon javítják a szolgáltatás minőségét:

Felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet és jelszót. Így amikor bejelentkezett az oldalra, azt nem kell megismételnie a további böngészés során.

Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást.

Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat.